Instagram Logo
Facebook Logo
Telefon Piktogramm
Kalendar Piktogramm
Kartenpin Piktogramm
Uw specialist voor tuin en vijvers
in Rees direct over de grens in Duitsland
Op de contactpagina vindt u onze telefoonnummers, een contactformulier en ons e-mailadres.

Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen bieden een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen we naar onze privacyverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens zijn te vinden in de sectie "Informatie over de verantwoordelijke instantie" in deze privacyverklaring.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Aan de ene kant worden uw gegevens verzameld doordat u ons deze informatie geeft. Dat kan bijvoorbeeld gegevens omvatten die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dat zijn hoofdzakelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijd van het oproepen van de pagina). De gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om het foutloos functioneren van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk ogenblik het recht om kosteloze informatie over de bron, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te ontvangen. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u uw toestemming voor gegevensverwerking hebt gegeven, kunt u deze toestemming op elk ogenblik voor de toekomst intrekken. U hebt onder bepaalde omstandigheden ook het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt op elk moment contact met ons opnemen voor verdere vragen over gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt kan uw surfgedrag statistisch worden beoordeeld. Dat gebeurt voornamelijk met behulp van zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende privacyverklaring.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De op deze website verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van de host. Dat kan het volgende omvatten: IP adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, toegang tot websites en andere gegevens die via een website worden geproduceerd.

De inzet van de hoster vindt plaats met het oog op de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6, lid 1 sub b General Data Protection Regulation (GDPR)) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte online-dienstverlening door een professionele aanbieder (art. 6, lid 1 sub f GDPR).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken in de mate die nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens te voldoen.

We maken gebruik van de volgende hosters:

Mittwald CM Service GmbH & Co. KG
Königsberger Strasse 4-6
D-32339 Espelkamp

Het sluiten van een verwerkingscontract

Om de verwerking van gegevens overeenkomstig de gegevensbeschermingsregels te garanderen, hebben we met onze hoster een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten.

3. Algemene richtsnoeren en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt zullen diverse persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze privacyverklaring legt uit voor welke gegevens we die verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Opmerking: bij gegevensoverdracht op internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) kunnen veiligheidshiaten optreden. Het is niet mogelijk de gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Aanwijzing over de verantwoordelijke instantie

De voor de gegevensverwerking op deze website verantwoordelijke autoriteit is:

Johannes Holzum
Empelerstr. 91
D-46459 Rees

Telefoon: +49 (0)2851-92360
E-mail: info@holzum-rees.com

Verantwoordelijke instantie: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of in samenwerking met anderen verantwoordelijk is voor het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, e-mailadres e.d.).

Opslagduur

Als er in deze privacyverklaring geen meer specifieke opslagperiode is opgegeven, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons tot het doel voor gegevensverwerking is geëlimineerd. Indien u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of een toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijke redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bv. fiscale of commerciële bewaringstermijnen); in het laatste geval vindt de annulering plaats na het verstrijken daarvan.

Opmerking over de gegevensoverdracht aan de VS

Op onze website staan tools van bedrijven in de VS. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens met de servers van de V.S. van de respectieve bedrijven worden gedeeld. Wij wijzen erop dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonsgegevens aan de beveiligingsautoriteiten bekend te maken zonder dat u als betrokkene in staat bent om daartegen juridische stappen te ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bv. inlichtingendiensten) uw gegevens op Amerikaanse servers kunnen verwerken, analyseren en permanent opslaan voor toezichtsdoeleinden. We hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Vele gegevensverwerkingsverrichtingen zijn slechts mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verleende toestemming op elk ogenblik intrekken. De wettigheid van de gegevensverwerking tot de annulering blijft onverlet.

Recht van beroep tegen gegevensverzameling in specifieke gevallen alsmede direct marketing (art. 21 van de GDPR)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 LID. 1 SUB. E OF F GEBEURT HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS; DIT GELDT OOK VOOR EEN OP DEZE BEPALINGEN GEBASEERDE PROFILING. VOOR DE RESPECTIEVELIJKE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, ZIE DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. ALS U EEN BEZWAAR INDIENT ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE DRINGENDE BESCHERMENWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN TE BOVEN GAAN OF ALS VERWERKING DIENT OM RECHTSAANSPRAKEN TE VERVULLEN, UIT TE VOEREN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID. 1 GDPR).

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT T.B.V. DIRECT MARKETING HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN VERWERKING VAN DE BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN EEN DERGELIJKE RECLAME; DIT IS OOK IN HET GEVAL VAN PROFILING ALS HET MET DIT SOORT DIRECTE MARKETING WORDT VERBONDEN. ALS U HET ER NIET MEE EENS BENT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS DAN OOK NIET VOOR HET DOEL VAN DIRECT MARKETING WORDEN GEBRUIKT (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID. 2 GDPR).

Recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de GDPR hebben de betrokken partijen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun arbeidsplaats of hun plaats van de vermoedelijke overtreding hebben. Het recht van bezwaar doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke middelen.

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die we automatisch verwerken op basis van uw toestemming of in het kader van een contract, te laten overhandigen aan u of een derde in een standaard, machineleesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de verzending van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u naar ons als sitebeheerder stuurt. Een gecodeerde verbinding kunt u herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser van "http://"in "https://"in uw browser verandert en het slotsymbool verschijnt.

Als SSL of de encryptie van TLS wordt toegelaten, kunnen de gegevens die u aan ons overbrengt niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

U hebt het recht om kosteloos informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking, en, indien nodig, het recht om deze gegevens overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen te allen tijde te rectificeren of te verwijderen, . U kunt op elk moment contact met ons opnemen voor meer vragen over persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt altijd contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze geschiedt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u moet die gebruiken om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van verwijderd.
  • Als u bezwaar hebt aangetekend op grond van art. 21, lid 1 van het GDPR, moet er een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en onze belangen. Zolang niet bekend is wiens belangen voorrang hebben, hebt u het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering, de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat, met uitzondering van de opslag van zulke gegevens.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze websites gebruiken zogenaamde "cookies". De cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent opgeslagen op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. De permanente cookies worden opgeslagen op uw apparaat tot u die zelf wist of automatisch verwijdering door uw Webbrowser plaatsvindt.

Sommige cookies van derden kunnen gedeeltelijk ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site (third-party-cookies) betreedt. Die bieden ons of u de mogelijkheid om gebruik te maken van bepaalde diensten van het externe bedrijf (bijvoorbeeld cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder cookies niet zouden werken (bijv. de winkelmandje-functie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gedrag van de gebruiker te beoordelen of om reclame te laten zien.

Cookies die nodig zijn om het elektronische-communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies die u wilt uitvoeren te laten functioneren (functionele cookies, bv. voor de winkelmandje-functie) of om de website te optimaliseren (bv. cookies voor het meten van het webpubliek), worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, sub f GDPR tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies om zijn diensten technisch foutloos en optimaal te kunnen aanbieden. Indien om toestemming voor de opslag van cookies is verzocht, is de opslag van de cookies in kwestie uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (art. 6, lid 1, sub a GDPR); de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

U kunt uw browser instellen om u te informeren over de instelling van cookies en om cookies alleen in individuele gevallen toe te staan, om het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uit te sluiten en om het automatische verwijderen van cookies als de browser gesloten is mogelijk te maken. De functionaliteit van deze website kan beperkt zijn wanneer cookies uitgeschakeld zijn.

Indien cookies door derden of voor analysedoeleinden worden gebruikt zullen wij u hiervan afzonderlijk in kennis stellen binnen het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en kunnen wij u om uw toestemming verzoeken.

Server-logbestanden

De leverancier van de sites verzamelt en slaat automatisch informatie op in de zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons toestuurt. Dat zijn:

  • Browser type en browser versie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de toegang zoekende computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

De gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op art. 6, lid 1 sub f GDPR. De websiteexploitant heeft een rechtmatig belang bij de technisch foutvrije presentatie en optimalisering van zijn website - dat vereist de vastlegging van de server-logbestanden.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier worden uw gegevens op het aanvraagformulier met inbegrip van de contactgegevens die u hebt verstrekt, opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval van aansluitende vragen. We delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van art. 6, lid 1, sub b GDPR, indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een doeltreffende behandeling van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, sub f GDPR) of met uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a GDPR) indien daarom wordt verzocht.

De gegevens die u op het contactformulier invoert, blijven bij ons tot u ons verzoekt deze gegevens te verwijderen, uw toestemming om deze op te slaan in te trekken of niet het doel van de gegevensopslag dient (bijv. na voltooiing van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw vragen met inbegrip van alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) die daaruit voortvloeien door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. We delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van art. 6, lid 1, sub b GDPR, indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een doeltreffende behandeling van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, sub f GDPR) of met uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a GDPR) indien daarom wordt verzocht.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt blijven bij ons tot u ons verzoekt deze gegevens te verwijderen, uw toestemming om deze op te slaan herroept of niet langer het doel van gegevensopslag dient (bijv. na afhandeling van uw vraag). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

5. Analyse-tools en reclame

Google Tag Manager

We gebruiken Google Tag Manager. De leverancier is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- en statistiektools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het dient alleen het beheer en de uitvoering van de hulpmiddelen die ermee verbonden zijn. De Google Tag Manager neemt echter uw IP-adres op, dat ook kan worden overgedragen aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van art. 6, lid 1, sub f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en gemakkelijke integratie en het beheer van diverse hulpmiddelen op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is aangevraagd, wordt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1, sub a GDPR verricht; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website gebruikt de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De leverancier is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van bezoekers van websites analyseren. De websiteexploitant ontvangt diverse gebruiksgegevens, zoals bijv. oproepen van de site, verblijftijd, gebruikte besturingssystemen en de bron van de gebruiker. Google kan deze gegevens combineren in een profiel dat aan de gebruiker of zijn terminal is gekoppeld.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om het gedrag van de gebruiker te analyseren (bv. cookies of vingerafdrukken van apparaten). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt gewoonlijk door Google aan servers in de Verenigde Staten doorgegeven en daar opgeslagen.

Het gebruik van dit analyse-tool is gebaseerd op art. 6, lid 1, sub f GDPR. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de analyse van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. toestemming voor de opslag van cookies), zal de verwerking uitsluitend plaatsvinden op basis van art. 6, lid 1, sub a GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevensoverdracht aan de VS is gebaseerd op de modelcontractclausules van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimisering-functie op deze website geactiveerd. Dat zal het IP-adres van Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte inkorten voordat het naar de Verenigde Staten wordt overgebracht. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden overgedragen naar een Google-server in de VS en daar worden ingekort. Google zal deze informatie namens de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, verslagen over websiteactiviteiten op te stellen en de exploitant van de website verdere diensten te verlenen in verband met het gebruik van websites en het internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt opgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser-plugin

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren, die is beschikbaar onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruikersgegevens verwerkt, raadpleegt u het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Opdrachtverwerking

We hebben een contract voor het verwerken van bestellingen met Google gesloten en hebben de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig geïmplementeerd.

Demografische functies van Google Analytics

Deze website gebruikt de "Demographic Features" van Google Analytics om geschikte advertenties te tonen aan bezoekers van websites in het Google-reclamenetwerk. Dit maakt het mogelijk om rapporten te creëren die verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de belangen van de bezoekers bevatten. Deze gegevens zijn afkomstig uit de belangengerelateerde reclame van Google en uit gegevens van externe bezoekers. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk gewenst moment deactiveren met behulp van de advertentieinstellingen in uw Google-account, of u kunt Google Analytics in het algemeen verbieden uw gegevens te verzamelen zoals in het gedeelte “Bezwaar tegen gegevensverzameling” wordt uitgelegd.

Opslagduur

Gegevens die op gebruiker- en gebeurtenisniveau in Google zijn opgeslagen en die worden gebruikt met cookies, gebruikersidentificatoren (bijvoorbeeld gebruikers-id) of advertentie-id's (bijv.dubbelklik cookies, android-advertising-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd resp. verwijderd. Nadere gegevens zijn te vinden op: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

6. Plugins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website bevat video's van YouTube. De site wordt beheerd door Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Deze modus voorkomt dat YouTube informatie over bezoekers van deze site opslaat voordat ze de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus sluit niet noodzakelijk de overdracht van gegevens naar YouTube-partners uit. YouTube maakt verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video bekijkt.

Zodra u op deze website een YouTube-video hebt gestart, wordt u verbonden met de YouTube-servers. De YouTube-server wordt op de hoogte gebracht van de sites die u hebt bezocht. Wanneer u in uw YouTube-account bent ingelogd, maakt u het YouTube mogelijk uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit uw YouTube-account te loggen.

YouTube kan ook verschillende cookies op uw apparaat opslaan of na het starten van een video soortgelijke herkenningstechnologieën (bv. vingerafdrukken van apparaten) gebruiken. Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en fraude te voorkomen.

Indien nodig kunnen, nadat een YouTube-video is gelanceerd, extra gegevensverwerkingshandelingen worden gestart die we niet kunnen beïnvloeden.

YouTube wordt gebruikt om een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod te geven. Dit is een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, sub f GDPR. Indien een overeenkomstige toestemming is aangevraagd, wordt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1, sub a GDPR verricht; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over gegevensbescherming op YouTube raadpleegt u de privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Maps

Deze site gebruikt de kaartdienst Google Maps. De leverancier is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als u Google Maps-functies wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. De leverancier van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps vindt plaats om ons online aanbod aantrekkelijk te maken en het gemakkelijk te maken om de plaatsen te vinden die we op de website hebben vermeld. Dit is een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, sub f GDPR. Indien een overeenkomstige toestemming is aangevraagd, wordt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1, sub a GDPR verricht; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht aan de VS is gebaseerd op de modelcontractclausules van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Zie de privacyverklaring van Google voor meer informatie over het verwerken van gebruikersgegevens: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.